Giới thiệu

Bây giờ bạn đã học được một số kiến thức cơ bản câu lệnh, đã đến lúc học cách sử dụng để giải quyết các vấn đề đơn giản hàng ngày. Phần này bao gồm các nhiệm vụ như viết / tóm tắt email và tạo hợp đồng.

Các ví dụ được trình bày trong các bài viết sau đây sẽ giúp cho bạn thấy phạm vi ứng dụng mà bạn có thể áp dụng kỹ thuật câu lệnh.

GHI CHÚ

Chúng tôi sử dụng cả ChatGPT, GPT-3 và GPT-4 trong các ví dụ này. Nó thường không quan trọng mà bạn sử dụng.

Mục lục